Všeobecné smluvní podmínky společnosti KRAJIczech s.r.o. k dílčím kupním smlouvám uzavíraným na
základě rámcové kupní smlouvy

Úvodní ustanovení:
1.Společnost KRAJIczech s.r.o., IČ: 293 89 291, se sídlem U panelárny 531/2a, Chválkovice, 779 00 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45672 (dále pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek jen jako „prodávající“) vydává v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako „smluvní podmínky“).

2.Tyto smluvní podmínky stanovují způsob uzavírání dílčích kupních smluv mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé (dále jen jako „kupující“), a určují jejich obsah, který je závazný pro prodávajícího i pro kupujícího (dále společně jen „smluvní strany“).

3.Pro účely těchto smluvních podmínek se rozumí:
-kupujícím právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela s prodávajícím rámcovou kupní smlouvu za účelem uzavírání dílčích kupních smluv
-rámcovou smlouvou rámcová kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je sjednání práv a povinností smluvních stran a stanovení podmínek, za kterých mezi prodávajícím a kupujícím budou na základě této rámcové kupní smlouvy uzavírány jednotlivé dílčí kupní smlouvy
-dílčími kupní smlouvami jednotlivé dílčí kupní smlouvy, kterými se prodávající zaváže, že kupujícímu odevzdá zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to dle podmínek stanovených těmito smluvními podmínkami, není-li v jednotlivých dílčích kupních smlouvách stanoveno jinak
-zbožím předmět koupě specifikovaný v dílčí kupní smlouvě.

4.Kupující ohledně svého majetku prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné dluhy, zejména není v likvidaci, platební neschopnosti, nebo v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podal insolvenční návrh, není úpadcem, nebo dlužníkem v insolvenčním řízení a rovněž na jeho majetek není vedena exekuce, nebo není jinak nuceně postižen nebo omezen (výkon rozhodnutí atd.). Kupující je povinen po dobu trvání rámcové smlouvy neprodleně písemně informovat prodávajícího o vzniku všech skutečnosti uvedených v předchozí větě tohoto odstavce nebo jiných podstatných skutečností, které mohou mít vliv na schopnost kupujícího plnit povinnosti vyplývající z rámcové smlouvy i jednotlivých dílčích kupních smluv. Porušení uvedené informační povinnosti opravňuje prodávajícího odstoupit od již uzavřených a doposud nerealizovaných dílčích kupních smluv.

5.Kupující je povinen prodávajícího jakož i o změně svých údajů, jinak nese nepříznivě následky s nesplněním této povinnosti spojené (např. zmaření doručení atd.).

I.Uzavírání dílčích kupních smluv:
1.Kupující doručí prodávajícímu písemnou poptávku za účelem vytvoření cenové nabídky (dále jen „poptávka“), a to na
emailovou adresu prodávajícího uvedenou v rámcové smlouvě. Poptávka musí obsahovat alespoň:
-označení (název) projektu, pro který kupující požaduje vytvořit cenovou nabídku (dále jen „projekt“)
-popis požadovaného zboží
-adresu dodání zboží
-požadovaný termín dodání zboží
-technickou specifikaci projektu obsahující technické řešení projektu.

Kupující odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v poptávce, zejména za správnost a úplnost technické specifikace projektu, na základě které prodávající vyhotoví cenovou nabídku.

2.Prodávající bez zbytečného odkladu po doručení poptávky vyhotoví a doručí kupujícímu písemnou cenovou nabídku ke koupi zboží (dále jen „cenová nabídka“), a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v rámcové smlouvě. Podkladem pro cenovou nabídku je zejména technická specifikace projektu uvedená kupujícím v poptávce a aktuální dostupné skladové zásoby prodávajícího. Cenová nabídka bude obsahovat alespoň:
-číslo cenové nabídky
-označení kupujícího
-dobu platnosti cenové nabídky
-označení (název) projektu dle poptávky
-označení zboží
-adresu dodání zboží
-předpokládaný termín dodání
-přepravné (je-li sjednáno místo dodání na adresu uvedenou v čl. VII. odst. 2 těchto smluvních podmínek)
-počet měrných jednotek, cenu za měrnou jednotku, cenu za jednotlivé položky, a celkovou kupní cenu bez DPH i včetně DPH platné dle příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni vystavení cenové nabídky.
Okamžikem doručení cenové nabídky kupujícímu se pro prodávajícího stává cenová nabídka závazným návrhem na uzavření dílčí kupní smlouvy.

3.K akceptaci cenové nabídky prodávajícího dojde ze strany kupujícího jejím písemným bezvýhradným potvrzením a zasláním tohoto potvrzení na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v rámcové smlouvě nebo zasláním písemné objednávky kupujícího vytvořené na základě cenové nabídky prodávajícího (dále jen „objednávka“), a to doručením této objednávky na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v rámcové smlouvě. Objednávka bude obsahovat alespoň:
-číslo objednávky
-číslo cenové nabídky prodávajícího
-označení (název) projektu kupujícího dle poptávky
-označení kupujícího
-označení zboží
-adresu dodání zboží
-zástupce kupujícího oprávněného k převzetí zboží
-cenu zboží dle cenové nabídky
-předpokládaný termín dodání zboží.
Všeobecné smluvní podmínky společnosti KRAJIczech s.r.o. k dílčím kupním smlouvám uzavíraným na
základě rámcové kupní smlouvy
Okamžikem doručení písemné objednávky prodávajícímu se objednávka stává pro kupujícího závaznou a dochází k uzavření dílčí kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

4.Obsahuje-li objednávka kupujícího změny (výhrady, dodatky, odchylky, omezení nebo jiné změny) cenové nabídky prodávajícího nebo pokud zaslaná objednávka kupujícího neodpovídá cenové nabídce prodávajícího, považuje se taková objednávka okamžikem jejího doručení prodávajícímu za nový návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy. V takovém případě se dílčí kupní smlouva považuje za uzavřenou až okamžikem, kdy prodávající písemně akceptuje tuto objednávku kupujícího se změnami, a to zasláním výslovné akceptace této objednávky na emailovou adresu kupujícího uvedenou v rámcové smlouvě, anebo dodáním zboží kupujícímu.

5.V případě, že bude objednávka kupujícího obsahovat odkaz na smluvní podmínky kupujícího, nebo stanovovat jakékoli smluvní sankce či náhradu škody, nestává se takové ujednání v tomto rozsahu součástí dílčí smlouvy, k takovému ujednání se nepřihlíží a obsah dílčí kupní smlouvy tvoří výlučně rámcová smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, tyto smluvní podmínky a případná odlišná ujednání odsouhlasená prodávajícím a kupujícím.

II.Předmět dílčích kupních smluv:
1.Předmětem dílčí kupní smlouvy je závazek prodávajícího, že kupujícímu odevzdá objednané zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

III.Kupní cena:
1.Aktuální platný ceník prodávajícího je uveřejněn na www.krajiczech.cz.

2.Kupní cena zboží může být mezi prodávajícím a kupujícím sjednána v dílčí kupní smlouvě také individuálně (odlišně od ceníku prodávajícího).

IV.Platební podmínky:
1.Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu za zboží na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, a to na bezhotovostní účet uvedený v příslušném daňovém dokladu. V případě částečného plnění dle dílčí smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu pouze na tuto skutečně dodanou část zboží.

2.Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňových dokladů dle platných právních předpisů. Pokud některá faktura nebude obsahovat všechny předepsané náležitosti nebo bude mít jinou závadu v obsahu, je kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti bez zaplacení prodávajícímu s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen dle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti s tím, že celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu.

3.Splatnost kupní ceny se sjednává dohodou smluvních stran ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení faktury prodávajícím, pokud není v rámcové kupní smlouvě nebo v dílčí kupní smlouvě dohodnuto jinak.

4.Smluvní strany se dohodly, že všechny daňové doklady budou kupujícímu zasílány elektronicky na emailovou adresu uvedenou v rámcové smlouvě. V případě, že kupující požaduje po prodávajícím vystavení a zaslání daňového dokladu v listinné podobě na adresu sídla kupujícího uvedenou v rámcové smlouvě, souhlasí kupující s tím, že mu bude účtován poplatek ve výši 100 Kč včetně DPH jako náklad za poskytnutí služby spojené s vystavením a odesláním daňového dokladu.

V.Termín dodání:
1.Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu v předpokládaném termínu dodání uvedeném prodávajícím v jeho cenové nabídce.

2.Není-li dodání zboží kupujícímu v předpokládaném termínu dodání sjednaném v dílčí smlouvě možné, zejména z důvodu prodlení přepravce nebo aktuálních skladových zásob prodávajícího, dodá prodávající zboží kupujícímu v nejbližším následujícím termínu. Po dohodě s kupujícím je prodávající oprávněn dodat kupujícímu v původním sjednaném předpokládaném termínu alespoň část objednaného zboží s tím, že zbývající část zboží dle objednávky kupujícího dodá kupujícímu v nejbližším možném termínu.

VI.Místo dodání:
1.Místem dodání zboží se sjednává adresa provozovny prodávajícího na adrese U panelárny 531/2a, Chválkovice, Olomouc.

2.Je-li v dílčí kupní smlouvě sjednáno doručení zboží na jinou adresu než uvedenou v odst. 1 tohoto článku, je místem dodání tato adresa. V takovém případě bude zboží dodáno na místo dodání prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího, a to na náklady kupujícího. Termín dodání bude kupujícímu ze strany prodávajícího sdělen alespoň 2 dny předem a kupující je povinen zajistit, že zboží ve stanoveném termínu převezme jeho oprávněný zástupce. Nepřevezme-li kupující zboží v termínu dodání sděleném prodávajícím podle předchozí věty vůbec, anebo dojde-li z důvodu nepřítomnosti oprávněného zástupce kupujícího k vykládce zboží později než v uvedeném termínu, nese kupující veškeré náklady s tím spojené, zejména náklady vzniklé z důvodu marné cesty přepravce nebo náklady přepravce vyúčtované v důsledku prodlení kupujícího s vykládkou zboží ve stanoveném termínu.

3.Kupující je povinen zajistit, že zboží ve sjednaném místě dodání převezme jeho oprávněný zástupce uvedený v objednávce. Za vykládku zboží v místě dodání odpovídá kupující. Pro vyloučení všech pochybností se osoba, která převezme zboží za kupujícího v místě dodání, se považuje za oprávněného zástupce kupujícího.

4.Kupující nabyde vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží. Prodávající do doby úplné úhrady kupní ceny zboží převzatého kupujícím svěřuje toto zboží do správy kupujícího (§ 1400 a násl. NOZ). Kupující je povinen od

Všeobecné smluvní podmínky společnosti KRAJIczech s.r.o. k dílčím kupním smlouvám uzavíraným na základě rámcové kupní smlouvy
okamžiku převzetí zboží do okamžiku nabytí vlastnických práv nakládat se zbožím, které přebere v režimu svěřené věci, s péčí řádného hospodáře a zejména zajistit, aby svěřené zboží nepoškodil nebo neznehodnotil v rámci jeho podnikatelské činnosti. Okamžik nabytí vlastnického práva ke zboží nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží.

5.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím.

VII.Předání a převzetí zboží:

1.O předání a převzetí zboží dle dílčí kupní smlouvy bude smluvními stranami sepsáno potvrzení o dodání (dodací list).

2.Je-li místem dodání adresa provozovny prodávajícího, prodávající vystaví kupujícímu dodací list, který obsahuje dodané zboží, číslo objednávky a den vystavení. Dodací list bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.Je-li místem dodání jiná adresa určená kupujícím, bude zboží předáno kupujícímu přepravcem na základě potvrzení o doručení zásilky, které obsahuje den předání zboží kupujícímu, adresu místa dodání, jméno, příjmení a podpis oprávněného zástupce kupujícího, který zboží převzal.

VIII.Odpovědnost za vady:
1.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

2.V případě vad zjevných je kupující povinen tyto zjevné vady uplatnit ihned při převzetí zboží, a to zápisem do potvrzení o dodání zboží nebo do dodacího listu. Na pozdější reklamaci zjevných vad nebude brán zřetel.

IX.Sankce:
1.Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve sjednaném termínu splatnosti, je kupující povinen prodávajícímu zaplatit vedle zákonného úroku z prodlení rovněž smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

2.V případě porušení povinnosti kupujícího převzít od prodávajícího objednané zboží, zejména pokud je zboží upraveno podle individuálních požadavků kupujícího, nebo je jinak atypické ve vztahu k běžné obchodní činnosti prodávajícího, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši kupní ceny nepřevzatého zboží (její uplatněni nebo zaplacení nemá vliv na současný nárok na náhradu způsobené škody). Toto právo prodávajícího nevzniká u zboží, které prodávající běžně drží skladem.

3.Poruší-li kupující dílčí smlouvu podstatným způsobem, je prodávající oprávněn od takové dílčí smlouvy, jakož i od všech ostatních dílčích smluv, na základě kterých kupujícímu doposud nedodal zboží, odstoupit. V případě, že prodávající dle uzavřené dílčí smlouvy plnil pouze částečně, týká se odstoupení od takové dílčí smlouvy pouze v rozsahu, v jakém doposud prodávající neplnil.

4.Za podstatné porušení dílčí smlouvy se považuje zejména prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti. V takovém případě je prodávající na místo
odstoupení podle odst. 1 oprávněn pozastavit dodání zboží dle
dalších uzavřených dílčích kupních smluv, a to až do doby úplného zaplacení kupní ceny, přičemž v takovém případě není prodávající v prodlení s dodáním zboží.

X.
Závěrečná ujednání:
1.
Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2023
……………………………………
KRAJIczech s.r.o.
Ing. Ludvík Krajíček, jednatel